Skip to content

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

For alle leveranser fra FJ Klima Norge til kunden (kjøper) gjelder disse generelle salgs- og leveringsbetingelser med mindre annet er skriftlig avtalt. For salg til forbruker gjelder disse salgs- og leveringsbetingelser såfremt ikke annet følger av ufravikelig forbrukerlovgivning. Salgs- og leveringsbetingelsene er sist revidert januar 2021 og erstatter tidligere salgs- og leveringsbetingelser. Salgs- og leveringsbetingelsene kan være justert etter tidspunktet for dette trykte eksemplaret. Siste oppdaterte betingelser ligger tilgjengelig på www.fjklima.no.

Hele eller deler av Salgs- og leveringsbetingelsene kan avvikes hvis det på forhånd er skriftlig avtalt, som ved forhandleravtaler med videre referanser til NLM02. Kundens innkjøpsregler er kun bindende for FJ Klima Norge AS hvor det på forhånd foreligger skriftlig aksept av FJ Klima Norge AS.

Tilbud og priser

Alle priser er eksklusive merverdiavgift, statlig særavgift på kuldemedium og miljøavgift iht. EE-regulativ. Slike avgifter faktureres i tillegg kjøper. Det tas forbehold om trykkfeil i priskataloger. Priser i kataloger kan ha blitt endret etter tidspunkt for trykking og distribusjon. De til enhver tid gjeldende prislister fås ved henvendelse til FJ Klima Norge. Alle oppgitte tilbud er kun gjeldende i 3 måneder fra tilbudsdato (gjelder ikke kampanjetilbud).

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er netto pr. 14 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling belastes forfalt beløp med den til enhver tid gjeldende prosentsats for forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling og retningslinjer for forsinkelsesrentesats fastsatt av Finansdepartementet. Ved betalingsmislighold vil det påløpe gebyrer mv. i tråd med inkassoforskriftens satser. Dersom kjøper påberoper seg reklamasjon for mindre vesentlige mangler, gir ikke dette rett til å holde tilbake betaling. Dersom kjøper rettmessig har påberopt seg reklamasjon på en delleveranse, skal øvrige varer likevel betales til forfall.

Det tas forbehold om å utstede delfaktura for leverte varer og tjenester for større leveranser. Ved bestilling av spesialproduserte varer eller ved beløpsmessig store bestillinger forbeholder FJ Klima Norge seg retten til å be om heleller delvis forhåndsbetaling. For leveranser som anses å kunne medføre kredittrisiko, kan det i alle tilfeller kreves hel eller delvis forskuddsbetaling eller annen sikkerhet. Bestilte varer selges til pris avtalt på bestillingstidspunktet.

Tekniske dokumenter, teknisk informasjon og immaterielle rettigheter

FJ Klima Norges utarbeidede tekniske skisser, tegninger og tekniske dokumenter, enten dette er fysisk eller elektronisk fremstilt, er FJ Klima Norges eiendom og beskyttet av Åndsverkloven. Mottatte tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk informasjon kan ikke uten samtykke fra den annen part brukes til annet enn formålet med overleveringen. Uten særskilt avtale med FJ Klima Norge må de ikke kopieres eller reproduseres Det samme gjelder for FJ Klima Norge, og selskaper som FJ Klima Norge representerer sitt merkenavn og logoer.

Kvalitet

Varen skal oppfylle de krav som fremkommer av de beskrivelser og anvisninger som er avtalt og godkjent av FJ Klima Norge. Varene skal være i samsvar med de offentligrettslige krav i Norge som var gjeldende for produktet på tilbudstidspunktet.

Alle produkter leveres iht. våre leverandørers til enhver tid gjeldende standard for det aktuelle produkt. Ved bestilling av produkter som avviker fra gjeldende standard, er det kundens ansvar å spesifisere avvikene. For å være gyldige skal avvik skal godkjennes skriftlig av FJ Klima Norge AS, og da mot et pristillegg.

Produktinformasjon

Solgte varer skal i det alt vesentlige være i overensstemmelse med produktinformasjon som FJ Klima Norge har gitt og Kjøper er kjent med, eller burde være kjent med. Dokumentasjon for varen skal inneholde informasjon, herunder sporbarhet, som er påbudt i henhold til på tilbudstidspunktet gjeldende norsk lov og forskrifter.

Forsendelse, levering og risikoovergang

FJ Klima Norge står fritt til å velge transport og transportmåte etter beste skjønn, med mindre noe annet er avtalt. Varer sendes fra FJ Klima Norge sitt lager for kundens regning og risiko.. Kunden plikter å holde varen fullverdiforsikret fra leveringstidspunktet til den er fullt ut betalt. Ved alle leveranser gjelder Ex Works (INCOTERMS 2010, som innebærer at leveringsstedet er FJ Klima Norges lager (pr. nå på Lye, 4340 Bryne). Leveringsbetingelsene gjelder ved ordrebekreftelse eller påbegynt levering.

Leveringstider og salgsområder

Leveringstid skjer i overensstemmelse med avtalt leveringstid. Eventuelle forsinkelser fra produsent eller underleverandør er ikke FJ Klima Norge ansvarlig for. Kunden plikter å motta varen til avtalt tid og kjøpesummen forfaller til betaling som om levering hadde funnet sted. Er det ikke avtalt leveringstidspunkt, plikter kunden å motta varen så fort denne er tilgjengelig for levering.

Utsettes levering grunnet forhold hos kunden, kan FJ Klima Norge besørge lagring for kundens regning og risiko. Finner FJ klima Norge at de ikke kan overholde avtalt tidspunkt for levering/dellevering eller kunden for mottakelse av varen, skal den annen part underrettes uten ugrunnet opphold. Oppgitte leveringstider på spesialproduserte varer er veiledende inntil ordrebekreftelse med fast leveringstidspunkt fra produsent foreligger.

Forsinket levering og kundens rett til konvensjonalbot

Finner FJ Klima Norge at de ikke kan fullføre Leveransen i rett tid, eller må forsinkelse fra FJ Klima Norges side anses som sannsynlig, skal de uten ugrunnet opphold ved skriftlig beskjed underrette kjøperen om dette og samtidig angi årsaken til forsinkelsen, samt så vidt mulig angi det tidspunkt Leveransen vil være klar til overtakelse.

Ved forsinket levering etter bekreftet tidspunkt i ordrebekreftelse, og forutsatt at kunden kan dokumentere et reelt økonomisk tap, kan kunden kreve en konvensjonalbot for hver hel ukes forsinkelse på opptil 0,5 % på beløp opptil 100.000,- og 0,25 % på beløp over kr. 100 000,-. Konvensjonalbot regnes kun ut fra verdien på forsinkede varer. Konvensjonalboten kan ikke overstige 7,5 % av verdien på forsinket vare. Konvensjonalboten forfaller til betaling etter påkrav ved skriftlig melding fra kjøperen, dog tidligst på dagen for overtakelse av Leveransen, eller eventuelt på dagen for et hevningskrav. Kjøperen taper sin rett til konvensjonalbot såfremt han ikke ved skriftlig melding har fremsatt krav om dette innen 6 måneder etter at overtakelse skulle ha skjedd.

Det betales ikke konvensjonalbot ved force majeure. Ut over dette kan ikke kunden gjøre krav gjeldende overfor FJ Klima Norge som følge av forsinkelsen.

Levering utenfor Norges grenser

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for salg og levering av varer ment for bruk innenfor Norges grenser. I tilfelle varer skal videreselges ut av Norge, monteres utenfor Norges grenser, eller monteres på transportmidler som opererer utenfor Norges grenser, skal FJ Klima Norge informeres og konsulteres om dette i forkant av tilbud og kjøp. FJ Klima Norge forbeholder seg retten til å endre betingelsene for et slikt salg hvis FJ Klima Norge anser dette nødvendig for å opprettholde kvalitets- og/eller supportnivå.

Skader under transport

Kjøper skal ved mottakelsen av varer kontrollere varen mot eventuell pakkseddel og undersøke varen forsvarlig.; alt etter varens art og leveringsform. Ved manko, synlige skader, skader på emballasje og lignende må dette anmerkes på fraktbrevet og meldes til FJ Klima Norge uten forsinkelse innen 48 timer fra varene er mottatt. Hvis varer ankommer kunden i strid med merking på emballasjen og liggende opp ned eller liggende på siden, må dette også anmerkes.

FJ Klima Norge har ikke ansvar for transportskader. Hvor FJ Klima Norge har bestilt frakt på vegne av kunden, vil FJ Klima Norge bistå kunden i et erstatningskrav mot transportør eller dennes forsikringsselskap.

Retur og avbestilling

FJ Klima Norge mottar varer i retur bare etter avtale, og må skje innen 30 dager fra leveringsdato. Varen skal returneres i original, uåpnet emballasje og i samme tilstand som da varen forlot FJ Klima Norges lager. Kostnadene ved returen skal belastes kunden. Den krediterte sum vil være fakturabeløpet minus 20 %. Kunden skal ved enhver retur av komponent eller anlegg, følge FJ Klima Norges krav til dokumentasjon. Varer som ikke lagerføres, tas normalt ikke i retur. Alle omkostninger som følge av en avbestilling belastes kunden. Varer som ikke lagerføres kan normalt ikke avbestilles.

Forutsatt at det ikke foreligger force majeure hendelser har kunden rett til å avbestille kjøpet dersom varene som er bestilt er forsinket med mer enn 5 uker. Krav om avbestilling må gjøres gjeldende seneste innen 10 uker etter at levering skulle ha skjedd.

Salgspant

FJ Klima Norge har salgspant (eiendomsrett) i de leverte varer inntil fullt oppgjør har funnet sted med tillegg av eventuelle renter og omkostninger (jf. pantelovens § 3-14, jf. § 3-22). Når flere varer er kjøpt med salgspant under ett, anses panteretten å hefte på samtlige varer til sikkerhet for hele kravet. Kunden er uberettiget, ut over vanlig og forutsatt bruk, til å råde over varen, faktisk eller rettslig, på en måte som forringer varens verdi eller selgers dekningsadgang

FJ Klima Norge kan begjære tilbakelevering av solgte varer uten søksmål dersom kjøpesummen ikke er betalt i rett tid, jf. Tvangsfullbyrdelsesloven av 26.juni nr. 86 1992 § 9-2.

Feilleveranser

Ved feilleveranse skal FJ Klima Norge informeres omgående og senest en uke etter levering. Hvis feilleveransen var forårsaket av FJ Klima Norge, skal FJ Klima Norge dekke frakt og kostnader forbundet med retur og ny sending. Kunden skal ferdiggjøre feil leverte varer for frakt og bistå slik at FJ Klima Norge kan få organisert henting. Kunden skal ikke returnere varer uten at dette er spesifikt avtalt for hvert tilfelle. Returnerte varer skal tydelig merkes med FJ Klima Norge oppgitte referansenummer. Hvis feilleveransen var forårsaket av kunden, skal denne dekke kostnadene forbundet med returfrakt og ny sending.

Rådgivning

FJ Klima Norge bistår kunden etter beste evne med kostnadsfrie råd og forslag til løsninger innenfor våre fagfelt. FJ Klima Norge gjør uttak ved hjelp av produsenters dataprogrammer. FJ Klima Norge som selskap er ikke å anses som Rådgivende Ingeniører og FJ Klima Norges bistand i forbindelse med løsningsforslag og prosjektering er å anse som ikke bindende og ikke heftende for FJ Klima Norge. I tilfelle råd og forslag fra FJ Klima Norge blir benyttet, hviler det på kunden kritisk å kontrollere mottatt informasjon og også vurdere om rådgivende ingeniør skal engasjeres.

Reklamasjon

Reklamasjon kan knytte seg til feil eller mangler på tjenester eller varer som kan tilbakeføres til utførelse eller produksjon av tjenesten eller varen. Reklamasjon kan også være aktuelt om varen ikke tåler den driftsbelastning varen er konstruert å virke under, eller om varen mangler vesentlig egenskap i forhold til varens spesifikasjoner. Reklamasjonsansvaret er begrenset til FJ Klima Norges leveranse og strekker seg ikke lenger enn kjøpslovens bestemmelser for mangler eller forsinkelser. For varer som er videresolgt til forbrukere, gjelder forbrukerkjøpslovens regler om mangelsansvar så langt de forplikter tidligere salgsledd. For reklamasjoner på varer eller deler som er videresolgt fra FJ Klima Norges kunde, dekkes materialkostnader for defekte komponenter jf. forøvrig nedenfor om hva som ikke dekkes av reklamasjonsansvaret.

Frist for reklamasjon

En reklamasjon skal skje snarest mulig etter at en mangel er, eller burde vært, oppdaget (relativ reklamasjonsfrist). Reklamasjoner skal alltid skje skriftlig. Brudd på frist for melding om reklamasjon vil føre til tap av denne rettigheten selv om kunden er innenfor den absolutte reklamasjonsfristen. I tillegg gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på 12 måneder. For varelevering hvor sluttkunden er en forbruker og leveransen faller inn under forbrukerkjøpsloven, gjelder som siste absolutte reklamasjonsfrist på 60 måneder. FJ Klima Norge aksepterer opptil 6 måneder utvidet reklamasjonsfrist i tilfeller hvor varer har vært lagret hos kunden eller hvor førstegangsbruk av vare er forskjøvet grunnet bygningstekniske eller klimatekniske forhold. For de deler av varen som det er foretatt utbedring på, løper en ny absolutt reklamasjonsfrist for utskiftet del tilsvarende en ny vare eller del, men ikke mer enn 12 måneder over den opprinnelige reklamasjonsfrist på varen hvor delen er montert.

Gjennomføring av reklamasjon

Ved behov for utskifting av defekt komponent hvor det er meldt inn reklamasjon, skal ny komponent leveres fra FJ Klima Norge. FJ Klima Norge fakturerer kunden for ny komponent iht. gjeldende priser og rabattstruktur og med forfall 60 dager etter utsendelse. Med ny komponent følger returskjema påført et unikt saksnummer. Saksnummer kan også fås ved henvendelse til FJ Klima Norges supporttjenester. Ved reklamasjon, skal defekt komponent sammen med utfylt returskjema og annen nødvendig informasjon returneres til FJ Klima Norge.

Returforsendelsen skal sendes med FJ Klima Norges transportør og for FJ Klima Norges regning. FJ Klima Norge avgjør om reklamasjon aksepteres i etterkant av utført oppdrag og mottatt og kontrollert retur av komponent/returskjema.

Ved godkjennelsen av reklamasjon krediteres opprinnelig fakturert beløp.

Dekkes ikke av reklamasjon

Følgeskader eller tredjemanns interesser dekkes ikke av reklamasjon. FJ Klima Norge fraskriver seg ansvar for alt indirekte tap. Arbeider, transport og opphold i forbindelse med reklamasjonsarbeider dekkes ikke. I varer kan det være komponenter som vil endre visuell fremtoning, kapasitet og avgitt lyd som en følge av normal slitasje også innenfor en reklamasjonsfrist iht. forbrukerkjøpsloven. I slike tilfeller og hvor forbruker ønsker komponent skiftet, dekkes dette ikke av reklamasjonsansvaret og den generelle reklamasjonsfristen. Eventuelle tap av væsker, gass eller oljer, samt økte energi-, vann- og produksjonskostnader og tap/kostnad som følge av temperatursvikt, regnes som følgeskade og dekkes ikke. FJ Klima Norge har ikke reklamasjonsansvar for feil eller mangler ved leveransen som kan tilbakeføres til aktiviteter i regi av kunden eller andre. Feil ved varen som kan tilbakeføres til ugunstige driftsforhold som for eksempel spenningsvariasjoner, hyppige oppstarter, manglende smøring, korrosive omgivelser, forurensninger i system, forhold i grunn, værmessige fenomener som sterk vind, lynnedslag, kraftig snøfall, underkjølt regn eller manglende ettersyn, dekkes ikke. Reklamasjon på verktøy og borstål aksepteres maksimalt i 6 måneder etter levering og etter de til enhver tid gjeldende betingelser fra produsent.

Heving av kjøp

Dersom kunden med rette hever kjøpet grunnet vesentlige mangler eller hever kjøpet pga. vesentlige og vedvarende forsinkelser (minimum 5 uker) på hele eller vesentlige deler av leveransen, returnerer kunden varen eller stiller lokaler til rådighet slik at levert vare kan demonteres. Skader eller omgjøring på bygning eller anlegg forårsaket av installasjoner dekkes ikke av FJ Klima Norge ved heving. Påløpte følgeskader dekkes ikke ved en eventuell heving av kjøp uansett årsak.

Force Majeure

FJ Klima Norge skal ikke holdes ansvarlig for leveranser som blir forsinket eller forvansket eller mangler som skyldes en hindring utenfor FJ Klima Norges kontroll (en «Force Majeure-hendelse»).

En Force Majeure hendelse skal anses som en oppfyllelseshindring grunnet omstendigheter som FJ Klima Norge ikke råder over og ikke med rimelighet kan forutse, unngå og avhjelpe. Eksempler på typiske Force Majeure hendelser er: Krig, myndigheters inngrep, arbeidskonflikt/streik, handelsblokade, opprør, brann, epidemi/pandemi, naturkatastrofer.

Som force majeure hendelse anses i forhold til forsinkelser også trafikale problemer og arbeidskonflikter.

Epidemisk/Seriell Feil

I tilfelle en epidemisk/seriell feil eller gjentagende mangel på en vareserie etter produsentens definisjon, dekkes kostnader knyttet til arbeider, transport og opphold etter spesifikk instruks og etter en fastsatt sats. Fastsatt sats er beregnet å dekke alle direkte kostnader for kunden knyttet til utbedring. Kunden kan ikke fraskrive seg ansvaret for å gjennomføre en utbedring hos bruker for fastsatt sats.

Support og tilgjengelighet

FJ Klima Norge tilbyr kostnadsfri teknisk support til sine kunder, men det er kunden som har ansvaret for teknisk support og kontakt mot bruker. FJ Klima Norges kunder skal ikke henvise brukere direkte til FJ Klima Norge såfremt dette ikke er spesifikt avtalt. I tilfeller hvor FJ Klima Norge har avtalt kontakt med bruker skal FJ Klima Norge fremstå på kundens vegne. I tilfeller hvor personell fra FJ Klima Norge møter på anlegg etter anmodning fra kunden, kan FJ Klima Norge kreve kompensasjon fra kunden iht. gjeldende satser. I tilfeller hvor personell fra FJ Klima Norge møter på anlegg skal kunden, i så stor grad som mulig, delta. I tilfeller hvor en forbrukerkunde retter et krav til FJ Klima Norge som bakenforliggende selskap iht. forbrukerkjøpsloven, kan FJ Klima Norge utføre handling og rette et regresskrav til kunden.

FJ Klima Norge har normal kontortid mellom 08:00 og 16:00 mandag til fredag.

Personopplysninger

FJ Klima Norge håndterer kundens personopplysninger på en trygg og sikker måte i tråd med personvernregelverket.

Når kunden handler hos FJ Klima Norge registrerer vi bl.a. navn, adresse, telefonnummer og e postadresse til kontaktperson. Denne informasjonen trenger vi for å kunne administrere salget og eventuelt levere varene. Opplysningene vil også bli brukt når det er nødvendig å kontakte kunden i forbindelse med din bestilling.

Som utgangspunkt lagres personopplysninger så lenge en kunde er registrert hos FJ Klima Norge. Grunnet krav fra myndighetene kan også informasjonen oppbevares i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering samt garantiog returhåndtering. Historikken kan derfor ikke slettes før slike nødvendige behov eller lovkrav ikke lenger er aktuelle. Når kunden bestiller elektronisk blir også IP-adresse oppbevart av sikkerhetshensyn.

Kunder av FJ Klima Norge, herunder kunders etablerte kontaktpersoner, vil kunne motta nyhetsbrev, informasjon og tilbud. Ved å kontakte FJ Klima Norge, kan kunden når som helst stoppe slik utsendelse.

FJ Klima Norge vil ikke videreformidle kundens personopplysninger til andre aktører enn eventuell underleverandører. Behandlingen av underleverandører er sikret gjennom databehandleravtaler. Kunder som har personopplysninger behandlet av FJ Klima Norge vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Vedkommende har rett til når som helst tilbakekalle et levert samtykke om behandling av personopplysninger. FJ Klima Norge kan kontaktes på post@fjklima.no.

Tvister

Tvister mellom partene skal først søkes løst via forhandlinger. Dersom ikke enighet oppnås, kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler. FJ Klima Norges rettskrets Jæren tingrett gjelder som bundet verneting i alle tvister som springer ut av avtaleforhold med FJ Klima Norge. Alle leveranser under disse salgs- og leveringsvilkår reguleres av norsk rett.

— fra en av våre forhandlere

eller