Skip to content

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

Salgs- og leveringsbetingelsene er sist revidert september 2016 og erstatter alle tidligere betingelser og avtaler. Salgs- og leveringsbetingelsene kan være justert etter tidspunktet for dette trykte eksemplaret. Siste oppdaterte betingelser ligger tilgjengelig på www.fjklima.no. Hele eller deler av Salgs- og leveringsbetingelsene kan avvike der dette på forhånd er skriftlig avtalt som ved forhandleravtaler, NS-referanser eller lignende. Kundens innkjøpsregler kan kun hevdes gjeldende i tilfeller hvor disse på forhånd av handel er skriftlig akseptert av FJ Klima Norge.

Tilbud, Priser og betalingsbetingelser

FJ Klima Norge forbeholder seg retten til endring av tilbud og priser dersom våre innkjøpsbetingelser, valutasvingninger over 5 % fra tilbudstidspunkt, avgifter og andre forhold som ligger utenfor FJ Klima Norges kontroll, endres. Alle oppgitte tilbud er gjeldende i 3 måneder fra tilbudsdato (gjelder ikke kampanjetilbud). Alle priser er eksklusive merverdiavgift, statlig særavgift på kuldemedium og miljøavgift iht. EE-regulativ. Det tas forbehold om trykkfeil i priskataloger. Priser i kataloger kan ha blitt endret etter tidspunkt for trykking og distribusjon. De til en hver tid gjeldende prislister fås ved henvendelse til FJ Klima Norge.

Betalingsbetingelser er netto pr. 14 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling belastes forfalt beløp med den til enhver tid gjeldende sats for forsinkelsesrente fastsatt av Finansdepartementet. Dersom purring må foretas, påløper det gebyr. Ved større leveranser forbeholder FJ Klima Norge seg retten til å delfakturere iht. leverte varer og tjenester. Ved bestilling av spesialproduserte varer forbeholder FJ Klima Norge seg retten til å be om hel eller delvis forhåndsbetaling. I tilfeller hvor FJ Klima Norge anser en leveranse å kunne medføre kredittrisiko, kan det kreves hel eller delvis forskuddsbetaling eller annen sikkerhet. Bestilte varer selges til pris avtalt på bestillingstidspunktet.

FJ Klima Norges utarbeidede tekniske skisser, tegninger og beskrivelser er FJ Klima Norges eiendom og beskyttet av Åndsverkloven og kan ikke kopieres eller benyttes uten en spesifikk avtale med FJ Klima Norge. Det samme gjelder for FJ Klima Norges, og selskaper som FJ Klima Norge representerer, merkenavn og logoer.

Leveringstider og salgsområder

Oppgitte leveringstider på spesialproduserte varer er veiledende inntil ordrebekreftelse med fast leveringstidspunkt fra produsent foreligger. Ved forsinket levering etter ordrebekreftelse og kunden kan dokumentere et reelt tap, kan kunden kreve en konvensjonalbot pr. uke på opptil 0,5 % på beløp opptil 100.000.- og 0,25 % på beløp over kr. 100 000,-. Konvensjonalbot regnes kun ut fra verdien på forsinkede varer. Maksimal konvensjonalbot er 7,5 % av verdien på forsinket vare. Det betales ikke konvensjonalbot ved force majeure som også anses å innebære forsinkelser grunnet trafikale problemer og arbeidskonflikter. Avbestilling godtas bare ved forsinkelser over 5 uker.

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for salg og levering av varer ment for bruk innenfor Norges grenser. I tilfelle varer skal videreselges ut av Norge, monteres utenfor Norges grenser, eller monteres på transportmidler som opererer utenfor Norges grenser, skal FJ Klima Norge informeres om dette i forkant av tilbud og kjøp. FJ Klima Norge forbeholder seg retten til å endre betingelser i denne avtalen hvis FJ Klima Norge anser dette nødvendig for å opprettholde kvalitets- og/eller supportnivå.

Avbestilling og heving av kjøp

Alle omkostninger som følge av en avbestilling belastes kunden. Skaffevarer kan normalt ikke avbestilles. Dersom kunden med rette hever kjøpet grunnet vesentlige mangler eller ved ut over 5 ukers forsinkelser på hele eller vesentlige deler av leveransen, returnerer kunden varen eller stiller lokaler til rådighet slik at levert vare kan demonteres. Skader eller omgjøring på bygning eller anlegg forårsaket av installasjoner dekkes ikke. Påløpte følgeskader dekkes ikke ved en eventuell heving av kjøp uansett årsak.

Levering og risikovergang

FJ Klima Norges leveringsbetingelser er Ex Works (INCOTERMS 2000), for tiden FJ Klima Norge’s lager på Lye 4340 Bryne. Leveringsbetingelsene gjelder og anses godtatt ved ordrebekreftelse eller påbegynt levering. Varer sendes for kundens regning og risiko. Kunden plikter å holde varen fullverdiforsikret fra leveringstidspunktet til den er fullt ut betalt. Kunden plikter å motta varen til avtalt tid og kjøpesummen forfaller til betaling som om levering hadde funnet sted. Er det ikke avtalt noen leveringstidspunkt, plikter kunden å motta varen så fort denne er tilgjengelig for levering. Utsettes levering grunnet forhold hos kunden, kan FJ Klima Norge besørge lagring for kundens regning og risiko.

Salgspant

FJ Klima Norge forbeholder seg salgspant i leverte varer inntil fullt oppgjør har funnet sted. Når flere varer er kjøpt med salgspant under ett, anses panteretten å hefte på samtlige varer til sikkerhet for hele kravet. Kunden er uberettiget, ut over vanlig og forutsatt bruk, til å råde over varen, faktisk eller rettslig, på en måte som forringer varens verdi eller selgers dekningsadgang.

Feilleveranser

Ved feilleveranse skal FJ Klima Norge informeres omgående og senest en uke etter levering. Hvis feilleveransen var forårsaket av FJ Klima Norge, skal FJ Klima Norge dekke frakt og kostnader forbundet med retur og ny sending. Kunden skal ferdiggjøre feil leverte varer for frakt og bistå slik at FJ Klima Norge kan få organisert henting. Kunden skal ikke returnere varer uten at dette er spesifikt avtalt for hvert tilfelle. Returnerte varer skal tydelig merkes med FJ Klima Norge oppgitte referansenummer.  Hvis feilleveransen var forårsaket av kunden, skal denne dekke kostnadene forbundet med returfrakt og ny sending.

Retur

Retur av ny vare skal på forhånd være avtalt med FJ Klima Norge og må skje innen 30 dager fra leveringsdato, Den krediterte sum vil være fakturabeløpet minus 10 %. Varen skal returneres i original, uåpnet emballasje og i en tilstand som da den forlot FJ Klima Norges lager. Kostnadene ved returen skal belastes kunden. Kunde skal ved enhver retur av komponent eller anlegg, følge FJ Klima Norges krav til dokumentasjon. Vare som ikke lagerføres, tas normalt ikke i retur.

Skader under transport

Ved manko, synlige skader, skader på emballasje og lignende må dette anmerkes på fraktbrevet og meldes til FJ Klima Norge uten forsinkelse innen 48 timer fra varene er mottatt. Hvis varer ankommer kunden i strid med merking på emballasjen og typisk opp ned eller liggende på siden, må dette også anmerkes. FJ Klima Norge har ikke ansvar for transportskader, men i tilfeller hvor FJ Klima Norge har bestilt frakten på vegne av kunden, vil FJ Klima Norge bistå kunden i et erstatningskrav mot transportør eller dennes forsikringsselskap.

Rådgivning

FJ Klima Norge bistår kunden etter beste evne med kostnadsfrie råd og forslag til løsninger innenfor våre fagfelt. FJ Klima Norge gjør uttak ved hjelp av produsenters dataprogrammer. FJ Klima Norge som selskap er ikke å anses som Rådgivende Ingeniører og FJ Klima Norges bistand i forbindelse med løsningsforslag og prosjektering er å anse som ikke bindende og ikke heftende for FJ Klima Norge. I tilfelle råd og forslag fra FJ Klima Norge blir benyttet, hviler det på kunden kritisk å kontrollere mottatt informasjon og også vurdere om rådgivende ingeniør skal engasjeres.

Reklamasjon

Reklamasjonsretten gjelder for feil eller mangler på tjenester eller varer som kan tilbakeføres til utførelse eller produksjon av tjenesten eller varen. Reklamasjonsretten gjelder også om varen ikke tåler den driftsbelastning varen er konstruert å virke under, eller om varen mangler vesentlig egenskap i forhold til varens spesifikasjoner. Reklamasjonsansvaret er begrenset til FJ Klima Norges leveranse. For reklamasjoner på varer eller deler som er videresolgt fra FJ Klima Norges kunde, dekkes materialkostnader for defekte komponenter.

Frist for reklamasjon

En reklamasjon skal skje snarest mulig etter at en mangel er, eller burde vært, oppdaget. Brudd på frist for melding om reklamasjon vil føre til tap av denne rettigheten. Generell reklamasjonsfrist er på 24 måneder. For varelevering hvor sluttkunden er en forbruker og leveransen faller inn under Forbrukerkjøpsloven, gjelder en reklamasjonsfrist på 60 måneder. FJ Klima Norge aksepterer opptil 6 måneder utvidet reklamasjonsfrist i tilfelle varer har vært lagret hos kunden eller hvor førstegangsbruk av vare er forskjøvet grunnet bygningstekniske eller klimatekniske forhold. For de deler av varen som det er foretatt utbedring på, løper en ny reklamasjonsfrist for utskiftet del tilsvarende en ny vare eller del, men ikke mer enn 12 måneder over den opprinnelige reklamasjonsfrist på varen hvor delen er montert.

Gjennomføring av reklamasjon

Ved behov for utskifting av defekt komponent hvor det skal hevdes reklamasjon, skal ny komponent leveres fra FJ Klima Norge. FJ Klima Norge fakturerer kunden for ny komponent iht. gjeldende priser og rabattstruktur og med forfall 60 dager etter utsendelse. Med ny komponent følger returskjema påført et unikt saksnummer. Saksnummer kan også fås ved henvendelse til FJ Klima Norges supporttjenester. I tilfelle kunden hevder reklamasjon, skal defekt komponent sammen med utfylt returskjema og annen nødvendig informasjon returneres til FJ Klima Norge.

Returforsendelsen skal sendes med FJ Klima Norges transportør og for FJ Klima Norges regning. FJ Klima Norge avgjør om reklamasjon aksepteres i etterkant av utført oppdrag og mottatt og kontrollert retur av komponent/returskjema.

Ved godkjennelsen av reklamasjon krediteres opprinnelig fakturert beløp.

Dekkes ikke av reklamasjon

Følgeskader eller tredjemanns interesser dekkes ikke av reklamasjon. Arbeider, transport og opphold i forbindelse med reklamasjonsarbeider dekkes ikke. I varer kan det være komponenter som vil endre visuell fremtoning, kapasitet og avgitt lyd som en følge av normal slitasje også innenfor en reklamasjonsfrist iht. Forbrukerkjøpsloven. I slike tilfeller og hvor forbruker ønsker komponent skiftet, dekkes dette ikke av den generelle reklamasjonsfristen. Eventuelle tap av væsker, gass eller oljer, samt økte energi-, vann- og produksjonskostnader og tap/kostnad som følge av temperatursvikt, regnes som følgeskade og dekkes ikke. FJ Klima Norge har ikke reklamasjonsansvar for feil eller mangler ved leveransen som kan tilbakeføres til aktiviteter i regi av kunden eller andre. Feil ved varen som kan tilbakeføres til ugunstige driftsforhold som for eksempel spenningsvariasjoner, hyppige oppstarter, manglende smøring, korrosive omgivelser, forurensninger i system, forhold i grunn, værmessige fenomener som sterk vind, lynnedslag, kraftig snøfall, underkjølt regn eller manglende ettersyn, dekkes ikke. Reklamasjon på verktøy og borstål aksepteres maksimalt i 6 måneder etter levering og etter de til enhver tid gjeldende betingelser fra produsent.

Epidemisk/Seriell Feil

I tilfelle en Epidemisk/seriell feil eller gjentagende mangel på en vareserie etter produsentens definisjon, dekkes kostnader knyttet til arbeider, transport og opphold etter spesifikk instruks og etter en fastsatt sats. Fastsatt sats er beregnet å dekke alle direkte kostnader for kunden knyttet til utbedring. Kunden kan ikke fraskrive seg ansvaret for å gjennomføre en utbedring hos bruker for fastsatt sats.

Support og tilgjengelighet

FJ Klima Norge tilbyr kostnadsfri teknisk telefonsupport til sine kunder, men det er kunden som har ansvaret for teknisk support og kontakt mot bruker. FJ Klima Norges kunder skal ikke henvise brukere direkte til FJ Klima Norge såfremt dette ikke er spesifikt avtalt. I tilfeller hvor FJ Klima Norge har avtalt kontakt med bruker skal FJ Klima Norge fremstå på kundens vegne. I tilfeller hvor personell fra FJ Klima Norge møter på anlegg etter anmodning fra kunden, kan FJ Klima Norge kreve kompensasjon iht. gjeldende satser. I tilfeller hvor personell fra FJ Klima Norge møter på anlegg skal kunden, i så stor grad som mulig, delta. I tilfeller hvor en forbrukerkunde retter et krav til FJ Klima Norge som bakenforliggende selskap iht. Forbrukerkjøpsloven, kan FJ Klima Norge utføre handling og rette et regresskrav til kunden.

FJ Klima Norge har normal kontortid mellom 08:00 og 16:00 mandag til fredag.

Personopplysninger

FJ Klima Norge skal ikke videreformidle kundens personopplysninger til andre aktører. Kunder som har personopplysninger behandlet av FJ Klima Norge vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet.

Tvister

FJ Klima Norges rettskrets gjelder som verneting i alle tvister som gjelder denne avtale.

— fra en av våre forhandlere

eller